ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Supervisor ด้านการผลิต (หัวหน้า Line)

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการวางแผนผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วางแผนการทำงาน, พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน
 • ทบทวน และปรับปรุงการวางแผนการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

อัตรา

2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี Food Scienee สัตว์ศาสตร์ สัตวบาล การจัดการอุตสาหกรรม หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา, การวางแผน, การจัดการด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต

ผู้จัดการฝ่ายขาย (สัตว์เศรษฐ์กิจ)

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Inteqrated Farm
 2. มีความเป็นผู้นำ
 3. สามารถควบคุมทีมงานฝ่ายขายได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ด้านวัคซีน อาหารเสริมสำหรับสัตว์(สัตว์เศรษฐ์กิจ สุกร ไก่ โค)

คุณสมบัติ

เพศชาย ,หญิง
อายุ: 35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ชาย, หญิง
 2. จบการศึกษา สัตว์แพทย์ศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ด้านวัคซีน
 4. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จุลชีววิทยา (ควบคุมส่วนผลิต)

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
 2. ควบคุมดูแลการจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ
 3. ศึกษาค้นคว้าทดลอง และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
 2. ระดับการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. ประสบการณ์ 2-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีความรู้ และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงจุลลินทรีย์
 2. การเพิ่มปริมาณจุลลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวจุลินทรีย์ และการผลิตชีวภัณฑ์
 3. สามารถทำงานแบบเดี่ยวและทีมได้

RD จุลชีววิทยา ปริญญาโท

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ๆ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
 2. ควบคุมดูแล จัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ
 3. ศึกษาค้นคว้างานทดลอง และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จบ ทางด้าน สาขา จุลชีววิทยา จุลชีวประยุกต์ เทคโนโลยี่ชีวภาพ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 28-35 ปี
 3. ระดับการศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอก
 4. ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้องปฎิบัติการเคมี

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ดูแลกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ทันต่อการควบคุมกระบวนการผลิต
 2. สอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบ และทดสอบภายใน ส่งเครื่องมือวัดตรวจสอบ และทดสอบภายนอก
 3. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม และทดสอบประสิทธิภาพการทดสอบ หรือการทดสอบความชำนาญ
 4. รายงานอุปสรรค ปัญหา หรือขัดข้องในการทดสอบต่อผู้จัดการวิชาการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง ทุกช่วงอายุ
 2. ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB เคมี อย่างน้อย 1-3 ปี
 4. สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้ เช่น AAS, HPLC, ICP
 5. สามารถทำงานที่ 6 วัน หยุดวันอาทิตย์

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ประชุมกับหัวหน้างาน
 2. เช็คเมล โต้ตอบ เสนอราคา ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า
 3. สรุปงานเพื่อเก็บเป็นรายงาน
 4. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งออก

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. จบปริญญาตรี
 3. สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้และทักษะโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Word Excel
 5. มีทัศนคติเชิงบวก และกระตือรือร้น
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 8. มีความละเอียดรอบคอบ
 9. มีประสบการณ์ทำงานด้านประสานงานต่างประเทศ
 10. สามารถโต้ตอบอีเมล์กับลูกค้าได้