ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Supervisor ด้านการผลิต (หัวหน้า Line)

จำนวน 1 อัตรา

จุลชีววิทยา (ควบคุมส่วนผลิต)

จำนวน 1 อัตรา

RD จุลชีววิทยา ปริญญาโท-ปริญญาเอก

จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเคมี

จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

จำนวน 1 อัตราSupervisor ด้านการผลิต (หัวหน้า Line)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) / สัตวศาสตร์ / สัตวบาล / การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีทักษะในการแก้ปัญหา การวางแผน การจัดการด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครรายละเอียดงาน

 • ดำเนินการวางแผนผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 • วางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน

 • ทบทวน และปรับปรุงการวางแผนการผลิต

จุลชีววิทยา (ควบคุมส่วนผลิต)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา / เทคโนโลยีชีวภาพ

ประสบการณ์ : 2-5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง

 • อายุ 24 ปีขึ้นไป

 • มีความรู้ และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวจุลินทรีย์ และการผลิตชีวภัณฑ์

 • สามารถทำงานแบบเดี่ยวและทีมได้สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครหน้าที่รับผิดชอบ

 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

 • ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

 • ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

RD จุลชีววิทยา ปริญญาโท-ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา / จุลชีววิทยาประยุกต์ / เทคโนโลยีชีวภาพ

ประสบการณ์ : 3-5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง

 • อายุ 28-35 ปีสถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครหน้าที่รับผิดชอบ

 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

 • ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

 • ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเคมี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 1-3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB เคมี อย่างน้อย 1-3 ปี

 • สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้ เช่น AAS, HPLC, ICP

 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันอาทิตย์)สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลกระบวนการวิเคราะห์ ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ทันต่อการควบคุมกระบวนการผลิ

 • สอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบ และทดสอบภายใน ส่งเครื่องมือวัดตรวจสอบ และทดสอบภายนอก

 • เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม และทดสอบประสิทธิภาพการทดสอบ หรือการทดสอบความชำนาญ

 • รายงานอุปสรรค ปัญหา หรือขัดข้องในการทดสอบต่อผู้จัดการวิชาการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านประสานงานต่างประเทศ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 • สามารถโต้ตอบอีเมลกับลูกค้าได้

 • มีความรู้และทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word และ Excel

 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • มีทัศนคติเชิงบวก และกระตือรือร้น

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประชุมกับหัวหน้างาน

 • เช็คอีเมล โต้ตอบ เสนอราคา ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า

 • สรุปงานเพื่อเก็บเป็นรายงาน

 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งออก